Kwaliteit

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken en te verbeteren:

  • maak ik deel uit van een aantal intervisiegroepen
  • volg ik bij- en nascholing, middels geaccrediteerde cursussen, studiedagen en supervisie
  • moet ik elke vijf jaar voldoen aan de eisen om een herregistratie als GZ-psycholoog bij het BIG-register en als Eerstelijnspsycholoog bij het NIP te verkrijgen
  • onderga ik elke vijf jaar een visitatietraject voor mijn praktijkvoering bij de LVVP
  • ben ik in het bezit van het door de overheid verplicht gestelde Kwaliteitsstatuut
  • wordt de behandeling gemonitord met een vragenlijst aan het begin, soms tussendoor en aan het eind van de behandeling (zgn. ROM)

 

Routine Outcome Measurement (ROM)

We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van de behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u digitaal kunt invullen. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl. U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel op prijs gesteld.

 

Wetten

Als Gezondheidszorgpsycholoog zijn de volgende wetten op mij van toepassing:

  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet BIG vormt het wettelijk kader voor de regeling van beroepen in de gezondheidszorg. Onder deze wet vallen acht beroepen, waaronder het beroep Gezondheidszorgpsycholoog, ook wel GZ-psycholoog genoemd. De belangrijkste doelstelling van de Wet BIG is de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Dit betekent dat de GZ-psycholoog een wettelijk beschermde titel is, die alleen mag worden gevoerd door iemand de opleiding daartoe afgerond heeft en die geregistreerd is in het BIG-register. De GZ-psycholoog valt ook onder het tuchtrecht.

  • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Cliënten hebben het recht om te weten waarvoor hun persoonsgegevens, die de hulpverlener over hen heeft worden gebruikt, op inzage en op correctie ervan gegevens en op bezwaar maken tegen de verwerking ervan.

  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz bevat verplichtingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en op het bieden van een laagdrempelige manier aan de cliënt om te klagen over de al dan niet geboden zorg.  Zo moeten zorgverleners beschikken over een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris bij wie de cliënt gratis terecht kan als hij klachten heeft, en een geschillencommissie. Ook dienen zij een procedure te hebben voor het veilig melden, registreren en onderzoeken van (bijna) incidenten met als doel ervan te leren. Verder regelt de wet dat de cliënt recht heeft op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer hij daar om vraagt en op informatie als er in de zorgverlening iets niet goed gegaan is. Tot slot stelt deze wet dat zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie moeten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Beroepscode

Als lid van het NIP dien ik mij te houden aan hun beroepscode:

Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die het NIP aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog stelt. De basis principes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze moeten er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.