Fa-med betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Amersfoort onder nummer 31043929.

1. De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt zijn direct opeisbaar.
2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van Fa-med te zijn overgemaakt.
3. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke en is Fa-med gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
4. Fa-med zal na de termijn van 30 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 41,00 (exclusief BTW). Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald.

LET OP: de betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer uw zorgverzekeraar de factuur nog niet aan u heeft vergoed.